Tài nguyên

Giáo án Tuần 29 lớp 2A

  Thứ hai ngày 26  tháng 3 năm 2018  TẬP ĐỌC                                                           BÀI: NHỮNG QUẢ ĐÀO I MỤC TIÊU: -Biết ngắt…